A+ R A-

Historia Szkoły

Kalendarium Zespołu Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

1. 1 września 1964 r. – powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Piszu:

a) 2 września – inauguracja roku szkolnego;

b) 7 września – pierwsze zajęcia;

c) trzy oddziały:

- instalator sanitarny / elektryk budowlany,

- murarz – tynkarz,

- wikliniarz;

d) ponad 120 uczniów;

e) zajęcia w 12 różnych punktach miasta (m.in. świetlicy szkoły pods­ta­wo­wej nr 1, pomieszczeniach Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. 1 Ma­­ja, świetlicy w budynku Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego, domu kultury, kawiarni (ale tylko w godzinach rannych);

f) zajęcia prak­ty­cz­ne w zakładach pracy na terenie miasta;

g) pierwszy dyrektor – Władysław Rumiński.

2. 1 września 1966 r. – Szkoła otrzymuje zgodę na korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 (pokój dyrektora, kancelaria i sześć sal w go­dzi­nach popołudniowych).

3. 1 września 1968 r. – naukę zaczyna 15 oddziałów.

4. Wrzesień 1970 r. – rozpoczyna się przebudowa na szkołę starej lecznicy dla zwie­rząt przy ul. Gizewiusza:

a) wykonawca prac – Komunalne Przedsiębiorstwo Budowlane w Piszu;

b) koszt inwestycji – 5,5 mln zł;

c) wycena wkładu pracy uczniów przy budowie – 1,5 mln zł.

5. 1 września 1972 r. – powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piszu kształ­cą­ca w za­wo­dzie mechanik – kierowca pojazdów samochodowych; zajęcia pra­k­­tyczne odbywają się w ślusarni i na stanowiskach naprawy samochodów marki Star Państwowego Ośrodka Maszynowego w Piszu.

6. 28 września 1973 r. godz. 1000 – uroczyste otwarcie nowego, pierwszego wła­s­­nego, budynku Szkoły przy ul. Gizewiusza 3:

a) przy istniejących już, Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej i Zasadniczej Szkole Zawodowej, otwarta zostaje nowa – Liceum Za­wo­do­we, kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów drogowych;

b) 820 uczniów;

c) 20 nauczycieli;

d) praktyczna nauka zawodu w starych pomieszczeniach przy ul. 1 Maja;

e) rozpoczęcie budowy internatu.

7. 1 września 1974 r. – zastępcą dyrektora zostaje Józef Żyliński (do 1980 r.).

8. 1 stycznia 1975 r. – do użytku oddane zostają warsztaty szkolne w zaada­pto­wa­nych na ten cel pomieszczeniach starego budynku Administracji Domów Mieszkalnych przy ul. 1 Maja 2:

a) pomieszczenia remontowane i urządzane przez późniejszych nauczycieli zawodu;

b) działy: ślusarnia, obróbka mechaniczna, spawalnia – kuźnia, krajalna z roz­dzielnią robót, wypożyczalna narzędzi, kontrola techniczna, naprawa pojazdów i podzespołów;

c) pierwszy kierownik – Antoni Śmiarowski.

9. 1 stycznia 1975 r. – z połączenia trzech dotychczasowych szkół powstaje Zespół Szkół Zawodowych w Piszu.

10. 1 września 1975 r. – zastępcą dyrektora zostaje Janina Stachelska (do 1980 r.).

11. 21 czerwca 1976 r. – do użytku zostaje oddany internat:

a) 220 miejsc;

b) pierwszy kierownik – Henryk Nicewicz.

12. 5 września 1976 r. – Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce w Olecku:

a) Roman Kosiorek zdobywa II miejsce w biegu na 3000 m;

b) Grzegorz Czujko z wynikiem 1,55 m zajmuje III miejsce w skoku wzwyż.

13. 1 września 1977 r. – kierownikiem internatu zostaje Zygmunt Zieliński.

14. 25 września 1977 r. – Grzegorz Czujko z wynikiem 1,70 m zajmuje II miejsce w skoku wzwyż na Czwórmeczu Lekkoatletycznym Grodno – Białystok – Łomża – Suwałki.

15. 22 marca 1978 r. – Roman Kosiorek zajmuje II miejsce w biegu na 4000 m w wo­jewódzkich biegach przełajowych w Gołdapi.

16. 12 kwietnia 1979 r. – Roman Kosiorek zajmuje 24 miejsce w biegach przełajowych na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniu.

17. 5 – 6 czerwca 1979 r. – IV Suwalska Olimpiada Młodzieży:

a) Elżbieta Banach – I miejsce w skoku wzwyż (1.50 m);

b) Roman Kosiorek – I miejsce w biegu na 5000 m (15 godz. 32 min. 2 sek.)

18. 1 września 1979 r. – w Zespole powstaje Technikum Zawodowe na pod­bu­do­wie szkoły podstawowej, kształcące w za­wodzie technik mechanik o specjalności naprawa i eksplo­atacja pojazdów samochodowych.

19. 1 września 1980 r.:

a) zastępcą dyrektora zostaje Krystyna Doniec;

b) kierownikiem internatu zostaje Tatiana Długokęcka.

20. Wrzesień 1980 r. – otwarta zostaje stacja obsługi z diagnostyką i obsługą pojazdów samochodowych, myjnią i konserwacją; kierownikiem budowy obiektu była inż. Teresa Szypczyńska.

21. 14 czerwca 1981 r. – reprezentacja szkoły zdobywa drużynowo I miejsce na lek­koatletycznej spartakiadzie w Olecku (4 złote, 6 srebrnych i 3 brązowe me­dale).

22. 1 września 1981 r. – zastępcami dyrektora zostają Krystyna Grądzka (do 1991 r.) i Lech Prusinowski (do 1986 r.).

23. 1981 r. – do budynku szkoły zostaje dobudowane nowe skrzydło; kie­row­ni­kiem budowy jest ponownie inż. Teresa Szypczyńska.

24. 20 czerwca 1982 r. – reprezentacja szkoły ponownie zdobywa drużynowo I miejsce na lek­koatletycznej spartakiadzie w Olecku (5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe me­dale).

25. 1 września 1982 r. – w Liceum Zawodowym uruchomiony zostaje nowy za­wód, sprzedawca – magazynier.

26. 1 września 1983 r.:

a) w Zespole powstaje nowa szkoła – Technikum Zawo­do­we na pod­bu­do­wie szkoły zawodowej w zawodzie technik – mechanik;

b) zastępcą dyrektora zostaje Maria Romatowska (do 1987 r.).

27. 7 czerwca 1986 r. – reprezentacja szkoły po raz szósty zdobywa drużynowo I miejsce na lek­koatletycznej spartakiadzie w Olecku (5 złotych, 1 srebrny i 2 brą­zowe me­dale).

28. Listopad 1986 r. – otwarte zostają nowe warsztaty z pełnym wyposażeniem do napra­wy i obsługi pojazdów samochodowych:

a) trzecie co do wielkości warsztaty w Polsce;

b) największe w ówczesnym woj. suwalskim;

c) na wyposażeniu unikalne obrabiarki do naprawy silników spalinowych;

d) uprawnienia do badań pojazdów samochodowych.

29. Kwiecień 1987 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chłopców.

30. 1 września 1987 r.:

a) dyrektorem zostaje Wiesław Tykocki;

b) zastępcą dyrektora zostaje Grażyna Rumińska (do 1994 r.);

c) zastępcą dyrektora zostaje Sławomir Smoktunowicz (do 1992 r.);

d) kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Maria Romatowska.

31. 1 września 1988 r. – kierownikiem internatu zostaje Stanisław Siwik.

32. 2 października 1989 r. – nasza drużyna zajmuje III miejsce na Mistrzostwach Polski w Koszykówce Chłopców.

33. 16 marca 1991 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, już po raz szósty zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chłopców.

34. Marzec 1992 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, po raz siódmy zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chłop­ców.

35. 1 września 1992 r.:

a) dyrektorką zostaje Danuta Śmiarowska;

b) zastępcą dyrektora zostaje Jadwiga Szyszkowska (do 1993 r.)

c) zastępcą dyrektora zostaje Włodzimierz Miszczak (do 1993 r.).

36. 1 września 1993 r.:

a) dyrektorem zostaje Jarosław Barański;

b) zastępcą dyrektora zostaje Jolanta Gałka (do 1998 r.);

c) zastępcą dyrektora zostaje ponownie Sławomir Smok­tu­no­wicz (do 1995 r.);

d) kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Krystyna Doniec (do 1998 r.).

37. 9 kwietnia 1994 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, zdobywa I miejsce na Mistrzostwach Województwa Szkół Średnich w Ko­szy­kówce.

38. 1 września 1994 r.:

a) zastępcą dyrektora zostaje Dorota Zajkowska (do 1995 r.);

b) kierownikiem internatu zostaje Małgorzata Knyżewska.

39. 1 stycznia 1996 r. – dyrektorem zostaje ponownie Wiesław Tykocki.

40. 8 listopada 1996 r. – odsłonięta zostaje tablica poświęcona pamięci założy­cie­la i pierwszego dyrektora ZSZ w Piszu, p. Władysława Rumińskiego.

41. 14 marca 1998 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka i Zbi­gniewa Wykowskiego, znów zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­­ce Koszykowej Chłop­ców.

42. 1 września 1998 r.:

a) zastępcą dyrektora zostaje ponownie Krystyna Doniec;

b) kierownikiem warsztatów zostaje Leszek Leniec (do 2000 r.).

43. 1 września 1999 r.:

a) dyrektorem zostaje Włodzimierz Miszczak;

b) zastępcą dyrektora zostaje ponownie Grażyna Rumińska (do 2003 r.);

c) kierownikiem internatu zostaje Krzysztof Prószyński.

44. 1999/2000 – Szkoła przeżywa największe „oblężenie”:

a) 1700 uczniów,

b) 62 oddziały,

c) druga pod względem wielkości szkoła zawodowa w województwie.

45. 12 grudnia 1999 r. – w szkole zaczyna wychodzić gazetka szkolna „roZ­ru­SZ­nik”:

a) pomysł, redakcja tekstów, skład, powielanie, kolportaż – Ewa Florczyk (j. po­lski);

b) pomysłodawca nazwy – Sebastian Ulążka, uczeń technikum samo­cho­do­we­go;

c) do maja 2007 r. ukazuje się 55 numerów.

46. 18 grudnia 1999 r. – nasza drużyna, trenowana przez Mirosława Zduńczyka, po raz kolejny zdobywa Mistrzostwo Województwa w Pi­ł­ce Koszykowej Chło­p­ców.

47. 1 stycznia 2000 r. – warsztaty, funkcjonujące przez 25 lat jako samodzielna, samofinansująca się jednostka, stają się integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych i tracą tym samym osobowość prawną.

48. 1 września 2000 r.:

a) zastępcą dyrektora zostaje Michał Piłat (do 2008 r.);

b) kierownikiem warsztatów zostaje Wiesław Tykocki.

49. 1 września 2002 r. – w Zespole powstaje Liceum Profilowane. kształcące w kie­runkach:

a) kształtowanie środowiska,

b) ekonomiczno – administracyjny,

c) usługowo – gospodarcze,

d) mechatronika.

50. Styczeń 2004 r. – ukazuje się pierwszy numer gazetki dla rodziców „Rodzicu bądź ZawSZe z nami”:

a) pomysł i strona graficzna – Ewa Florczyk;

b) redakcją zajmują się nauczyciele: Justyna Nidzgorska (j. polski), Anna Trupacz (j. polski), Jus­ty­na Kardel (j. polski), Elżbieta Gromadzka (j. polski), Katarzyna Grosfeld – Brzostowska (geografia i informatyka), Anna Trupacz (j. polski) i Sylwia Ożarowska (j. niemiecki).

51. Czerwiec 2004 r. – powstaje Młodzieżowe Centrum Wolontariatu,

a) jedno z pierwszych stowarzyszeń wolontariackich w Piszu;

b) kolejni prezesi to: Irena Osowiecka (wych. w internacie), Jolanta Wdo­wia­rska (przedm. zaw. ekonomiczne), Agnieszka Brenda (biologia) i po­no­wnie Jolanta Wdowiarska.

52. Czerwiec 2004 r. – uroczyste obchody 40-lecia Szkoły.

53. 1 września 2004 r.:

a) zastępcą dyrektora zostaje Ewa Florczyk;

b) zastępcą dyrektora zostaje ponownie Grażyna Rumińska (do 2008 r.);

c) kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje ponownie Krystyna Doniec (do 2011 r.).

54. 1 września 2005 r.:

a) kierownikiem warsztatów zostaje ponownie Leszek Leniec (do 2008 r.);

b) kierownikiem internatu zostaje Dariusz Leszczyński.

55. 1 września 2005 r. – z powodu likwidacji internatu przy Liceum Ogólno­kształ­­cącym w Piszu, internat przy ZSZ staje się jedyną tego rodzaju pla­ców­ką w mieście.

56. 1 września 2005 r. – powstaje Szkolne Koło Caritas:

a) członkowie – uczniowie (wolontariusze) działający pod patronatem „Ca­ri­tasu”;

b) opiekunka – katechetka Małgorzata Zakrzewska.

57. Styczeń 2006 r. – Kamil Szyszkowski zdobywa III miejsce w X e­dy­c­ji Oli­m­pia­dy Wiedzy o Ży­wieniu na etapie okręgowym.

58. Maj 2006 r. – drużyna w składzie: Marlena Korzep, Mikołaj Michałowski i Mariusz Pie­loch zajmuje III miejsce w wojewódzkim finale Turnieju Mo­to­ry­za­cy­j­ne­go Prawo Jazdy 2006.

59. Czerwiec 2006 r. – uruchomiona zostaje strona internetowa – zsz.pisz.pl; liczba odsłon od tamtego czasu do jesieni 2019 r. dawno przekroczyła 400 ty­sięcy.

60. 1 września 2006 r. – kierownikiem internatu zostaje Irena Osowiecka.

61. 2007 r. – Krystian Dębek zdobywa I miejsce na mistrzostwach województwa w bie­gach na 3000 m.

62. 9 kwietnia 2008 r. – przy Zespole powstaje Stowarzyszenie „roZruSZnik":

a) cel – wspieranie rozwoju i kreatywności młodzieży, nie tylko Zespołu;

b) kadra – nauczyciele i młodzież, działający na zasadzie wolontariatu;

c) założyciel i prezes – nauczyciel Arkadiusz Kapela (j. niemiecki).

63. 1 września 2008 r.:

a) zastępcą dyrektora zostaje Paweł Bazydło (do 2018 r.);

b) zastępcą dyrektora zostaje Leszek Leniec (do 2012 r.).

64. Grudzień 2008 r. – zaczyna działać monitoring wizyjny.

65. 2009/2010 – uczniowie i nauczyciele Zespołu zostają honorowymi dawcami krwi:

a) akcja oddawania krwi trwa do dziś;

b) dawcami zostało ponad 500 osób;

c) oddano łącznie 443,95 l krwi.;

d) pomysłodawczyni i pierwsza koordynatorka akcji – Maria Czyż (przys­po­so­bienie obronne), obecnie Beata Bazydło (pedagog).

66. 9 listopada 2011 r. – Agnieszka Reszczyńska zajęła III miejsce na ogólno­po­ls­kim konkursie plastyczno – fotograficzno – literackim Mazury jako cud na­tu­ry

67. 15 stycznia 2012 r. – Szkoła jest na Facebooku (facebook.com/zszpisz):

a) średnia tygodniowa liczba wyświetleń – 800;

b) zasięg postów tygodniowo przekracza 3 tysiące.

68. Kwiecień 2012 r. – wydanie pierwszej części książeczki kulinarnej Zawo­dów­ka od kuchni:

a) ukazało się 8 części;

b) pomysł, teksty, projekt oprawy graficznej i odpowiedzialność za wszy­st­ko (od zbierania przepisów do wydania) – Ewa Florczyk;

c) rysunki – Marta Gadomska (historia), Ewa Janułajtys (fizyka), uczniowie.

69. 1 września 2012 r.:

a) kierownikiem warsztatów zostaje Mirosław Kozioł;

b) kierownikiem szkolenia kursowego zostaje Józef Jamroga.

70. Czerwiec 2013 r. – IX edycja Turnieju Piłki Halowej o Puchar Kazimierza Górskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie:

a) drużyna w składzie: Marcin Stodulski, Damian Zach, Sebastian Poświata, Patryk Zach, Jakub Gentek, Paweł Kowalczyk, Paweł Owczarczyk, Dawid Kliszajtys, Marcin Ptak, Mateusz Sokołowski zajmuje I miejsce;

b) Patryk Zach zdobywa tytuł króla strzelców;

c) Jakub Gentek zostaje najlepszym bramkarzem turnieju.

71. Maj 2014 r. – drużyna w składzie: Krzysztof Popiołek, Artur Nerkowski i Prze­mysław Półtorak zajmuje I miejsce w wojewódzkim finale Turnieju Mo­to­ry­za­cy­j­ne­go Prawo Jazdy 2014.

72. 25 czerwca 2014 r. – Szkoła kończy 50 lat:

a) jej mury opuściło w tym czasie prawie 12 tys. absolwentów;

b) uroczystość jubileuszowa zgromadziła wielu absolwentów, przedsta­wi­cie­li władz, partnerów Szkoły, nauczycieli i uczniów.

73. 1 stycznia 2015 r. – do Szkoły zostaje włączona Biblioteka Pedagogiczna, która dotychczas była filią Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Peda­go­gi­cz­nej w Olsztynie; Szkoła po raz kolejny zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawo­do­wych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, w skrócie ZSZ z BP.

74. 27 lutego 2015 r. – drużyna w składzie: Łukasz Filipkowski, Karolina Pupek, Krzysztof Pelc zdobyła I miejsce w IV Ogólnopolskich Zimowych Ma­new­rach Ratowniczych w Lidzbarku Warmińskim.

75. 1 marca 2017 r. – zaczyna się realizacja projektu współfinansowanego ze środ­ków UE pod nazwą Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę:

a) budżet projektu – 759 725 zł;

b) przeznaczenie – organizacja kursów specjalistycznych i staży zawodowych u przedsiębiorców dla 93 uczniów szkoły;

c) zakończenie projektu – 30 września 2019 r.

76. 1 września 2017 r. – zaczyna się realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą Nowy kierunek rozwoju:

a) budżet projektu – 994 748 zł;

b) przeznaczenie – utworzenie nowego działu na warsztatach szkolnych w ce­lu kształcenia w nowym zawodzie mechanik – operator maszyn do pro­dukcji drzewnej;

c) zakończenie projektu – 30 września 2018 r.

77. 1 września 2018 r.:

a) dyrektorem zostaje Paweł Bazydło,

b) zastępcą dyrektora zostaje Sylwia Ożarowska,

c) kierownikiem internatu zostaje Małgorzata Maciak.

78. 1 grudnia 2019 r. – zaczyna się realizacja projektu współfinansowanego ze środ­ków UE pod nazwą ERASMUS+:

a) budżet projektu – 625 453 zł;

b) przeznaczenie – staże zawodowe we Włoszech dla 64 uczniów;

c) uzyskanie prze uczestników dokumentów Europass Mobilności, Europass – CV i Europass Paszport Językowy;

d) zakończenie projektu – 30 listopada 2021 r.

Kalendarium zostało opracowane w oparciu o następujące źródła:

- dokumenty znajdujące się w archiwum Szkoły,

- kroniki,

- gazety okolicznościowe wydawane w Szkole,

- gazetki i biuletyny wydawane w Szkole,

- archiwa prywatne pracowników,

- zasoby internetowe,

- przekazy ustne pracowników i absolwentów.

Pogrubioną czcionką oznaczone zostały kolejne nazwy Szkoły.

Sporządziła Ewa Florczyk.