A+ R A-

Zielone Garnizony

Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu uczestniczy w pilotażowym programie „Informatyczne Zielone Garnizony”, jest jedną z dwunastu szkół w Polsce zaproszoną do realizacji tego projektu. Wspólny projekt Ministerstw Obrony Narodowej i Edukacji Narodowej zakłada utworzenie w liceach lub technikach specjalnych, kierunkowych „Klas Mistrzostwa Informatycznego” w których uczniowie nauczą się tajników obrony sieci komputerowych przed zagrożeniami i będą mogli ze swojego miejsca zamieszkania pracować zdalnie, przez Internet, jako wysokiej klasy specjaliści od cyberprzestrzeni. Docelowo uczniowie objęci wspólnym projektem MON i MEN mają stawać się pracownikami wojska. W technikum informatycznym realizowana jest tworzenie stron www oraz sieci w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r (od roku szkolnego 2017/2018 do końca roku szkolnego 2020/2021, określona w „Programie nauczania w projekcie Informatyczne zielone garnizony”), w liczbie minimum dwóch godzin tygodniowo dla specjalizacji w całym cyklu kształcenia właściwym dla typu szkoły, finansowanych przez organ prowadzący.

Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Współpraca: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratoria Oświaty, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Jednostki Wojskowe.

Koordynator: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele – informatycy liceum i technikum na terenie tzw. Zielonych garnizonów (12 szkół ponadgimnazjalnych z 8 województw).

Okres realizacji: od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Opis projektu: Projekt ma na celu wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej (dziedzina obronności kraju) w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym. Adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych– liceum i technikum znajdujących się w małych miejscowościach w całej Polsce, tzw. zielonych garnizonach.

Cel projektu: przygotowanie informatyków – specjalistów na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego.

Cele szczegółowe:

  niwelowanie skutków bezrobocia w mniejszych miejscowościach,
  przygotowanie do studiów wyższych w zakresie informatyki,
  wykształcenie świadomości o możliwości zatrudnienia – pracy zdalnej w miejscu zamieszkania,
  przygotowanie nauczycieli informatyki do efektywnej pracy z uczniami w zielonych garnizonach,
  wykształcenie świadomych użytkowników sieci.

Rezultaty projektu:

  Wykształcenie wykwalifikowanej kadry z obszaru informatyki oraz obrony sieci komputerowych przed zagrożeniami, będącej konkurencją na rynku pracy – kontynuacja nauki na wyższych uczelniach np. WAT.
  Pozyskanie dla Jednostek Wojskowych stacjonujących w zielonych garnizonach wykwalifikowanej kadry informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny obronności kraju – obrony cybernetycznej.
  Umożliwienie podejmowania zatrudnienia zdalnie bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania (rodzinnych miejscowości).
  Budowanie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego w środowiskach lokalnych przez tworzenie szans zdobycia specjalistycznego wykształcenia oraz ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Finansowanie projektu:

Dysponent środków – MON – udzielił Beneficjentowi w 2017 r. dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych), co stanowi 80% kwoty przewidzianej na realizację Programu w szkole. Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu oraz oprogramowania potrzebnego do wyposażenia jednej pracowni informatycznej dla specjalizacji sieci i robotyka

Akademia CISCO

Nasza szkoła współpracuje z firmą Cisco w realizacji programu Cisco Networking Academy posiada status Akademii Cisco od 2017 roku.
W tym czasie ponad 100 naszych uczniów skorzystało z kursów w zakresie IT kształcąc się pod opieką naszych nauczycieli – Instruktorów programu Cisco NetAcad. Obecnie w ramach programu kształcenia* oferujemy:
•	Kurs IT Essentials – urządzenia Technik komputerowej
•	Kurs w zakresie technologii sieciowych przygotowujący do certyfikacji CCNA (Cisco Certified Network Associate)
•	Kursy w zakresie cyberbezpieczeństwa
•	Kursy programowania w języku Python*/C*/C++*
•	Kurs Internetu Rzeczy 
Dzięki takiej współpracy nasi nauczyciele przedmiotów informatycznych zyskują możliwość stałego rozwoju zawodowego, a nasi uczniowie budują swoje umiejętności w oparciu o aktualne i nowoczesne materiały edukacyjne i narzędzia dydaktyczne, dzięki którym zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy w różnych obszarach IT i wielu branżach.

Informacje o programie Cisco Networking Academy
Cisco Networking Academy to Program edukacyjny dla szkół, uczelni, centrów szkoleniowych i organizacji pozarządowych. Program ma na celu wspieranie edukacji w zakresie IT, dostarczanie młodym ludziom cennych umiejętności, a tym samym wspieranie rozwoju cyfrowego.
Program zbudowany jest tak, aby zapewnić kształcenie na poziomie ogólnym i podstawowym, pozwalając jednocześnie na specjalizację i realizację zaawansowanych treści w wybranej dziedzinie IT. Aby rozpocząć, wystarczy jedynie umiejętność obsługi przeglądarki internetowej. Materiał przekazywany jest za pomocą różnych technik nauczania, obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są prowadzone są zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów co umożliwia uczniom wdrożenie zdobytej wiedzy w praktykę. Oferowany jest również cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych, takich jak symulator Packer Tracer, do samodzielnego zdobywania wiedzy.
Program NetAcad jest na bieżąco aktualizowany i uwzględnia najnowsze zmiany technologiczne oraz wymagania rynku pracy, a zatem absolwenci kursów zdobywają umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Słuchacze są przygotowywani do zdobycia cenionych certyfikacji IT, które umożliwiają podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i oferują lepsze perspektywy zawodowe.

W 1997 roku firma Cisco – światowy lider rozwiązań sieciowych - uruchomiła program akademii sieciowych – Cisco Networking Academy. Program działa w 180 krajach i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, trwałych i spójnych przedsięwzięć na światowym rynku edukacyjnym. Cisco Networking Academy ma charakter non-profit i jest najważniejszym programem realizowanymw ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Cisco, którego celem jest jak najszersze udostępnienie edukacji informatycznej jak największej grupie ludzi na całym świecie.

W Polsce program działa od roku 2000 i dotychczas skorzystało z niego ponad 250 000 słuchaczy – głównie uczniów i studentów. Z programem współpracuje ponad 400 instytucji edukacyjnych w całym kraju. Najczęściej akademie Cisco działają przy uczelniach i szkołach średnich. W ramach tej współpracy, w ubiegłym tylko roku szkolnym i akademickim 2020/2021 z różnych materiałów edukacyjnych programu Cisco Netwoking Academy skorzystało pod opieką ponad 700 przeszkolonych instruktorów ponad 50 tysięcy uczniów i studentów.
Przydatne linki:

https://www.netacad.com/country/poland
https://www.netacad.com/learning-never-stops
	

Projekt Informatyk

Projekt "Pewny sukces na rynku pracy - Technik Informatyk" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZSZ w Piszu poprzez unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik informatyk na potrzeby pracodawców, doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Postęp technologiczny jaki obserwuje się w dziedzinie informatyki nakłada na szkołę kształcącą w zawodzie Technik informatyk podnoszenie jakości kształcenia i wymusza stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Celowi temu służy doposażenie pracowni w sprzęt umożliwiający m.in. spawanie łączy światłowodowych, które wypierają tradycyjne przewody miedziane. Tworzenie nowoczesnych sieci internetowych to także nowoczesne wyposażenie w sprzęt o zwiększonej przepustowości oraz umożliwiający diagnostykę oraz naprawę tych sieci i urządzeń.

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZADANIA W PROJEKCIE:
1. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ - Pracownia Informatyczna
- spawarka światłowodowa
- serwer centralny
- 16 kompletnych zestawów komputerowych
- laptop
- projektor
- drukarka sieciowa
- pozostałe wyposażenie IT i meblowe pracowni

2. UNOWOCZEŚNIENIE OFERTY KSZTAŁCENIA

3. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
- Szkolenie: Networking with Windows Server 2016 - zapoznanie z zagadnieniami podstaw usług sieciowych niezbędnych do wdrożenia i wsparcia środowiska Windows Server 2016 w większości organizacji. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem podstawy IP, technologii zdalnego dostępu i inne bardziej zaawansowane wiadomości, włączając w to Sieć Definiowaną Programowo (Software Defined Networking)
- Szkolenie: Identity with Windows Server 2016 - zapoznanie z zagadnieniami wdrożenia i konfiguracji usług Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupowych (Group Policy), wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania usługi AD DS oraz monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016.

EFEKTY PROJEKTU:
- wyposażona pracownia informatyczna
- opracowany Model Współpracy
- unowocześniona oferta kształcenia
- wykwalifikowana kadra nauczycielska

Wartość projektu: 416 839,56 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 354 313,62 zł
	

Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZBP

 

 

Projekt "Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 2.Kadry dla gospodarki

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego


Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZSZ w Piszu poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez realizację szkoleń, kursów, staży dla uczniów i doposażenie szkoły zgodnego z potrzebami rynku pracy.

ZADANIA W PROJEKCIE:

1. DIAGNOZOWANIE UCZNIA I WYPOSAŻENIE W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

3. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

4. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW

EFEKTY PROJEKTU:

- uatrakcyjniona oferta szkoły poprzez staże i szkolenia dla nauczycieli

- wykwalifikowana kadra nauczycielska dzięki nabytej wiedzy

- doposażone pracownie szkolne


Wartość projektu: 965 665,00 zł Dofinansowanie: 865 725,00 zł Wkład UE: 820 815,25 zł

Załączniki:

 

Erasmus+


INFORMACJE O PROJEKCIE "Z PISZU DO ITALII”

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy

Szkoła będzie realizować ten projekt po to, żeby osiągnąć wysoki poziom kształcenia i wychowania uczniów, umożliwiając im jak najlepszy start życiowy i zawodowy. Głównym celem projektu będzie podniesienie poziomu nauczania w szkole, równoznaczne z wyposażeniem absolwentów w szerszą wiedzę i umiejętności zawodowe i ogólne. Do celu głównego doprowadzą cele pośrednie: ułatwienie uczestnikom podniesienia ich kwalifikacji zawodowych (dostosowanych do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy) i umiejętności językowych (komunikacja na poziomie podstawowym), a także kompetencji społecznych. Końcowym efektem projektu będą staże zawodowe u włoskich partnerów projektu w wymiarze 3 tygodni, zgodne z terminarzem obowiązkowych praktyk zawodowych ustalonych w szkole dla poszczególnych klas. Podczas weekendów stażyści będą mieli jeden dzień wolny, a drugi spędzą na wycieczkach szczególnie atrakcyjnych ze względów kulturowych i turystycznych.

Działania w porządku chronologicznym.

01.12.2019
Rozpoczęcie projektu
12.2019
Akcja promocyjna i informacyjna wśród uczniów
Spotkanie informacyjne dla uczniów i ich rodziców
Powstanie komisji rekrutacyjnej, przeprowadzenie rekrutacji wstępnej uczestników grupy 
nr 1 i nr 2
01.2020
Podpisanie umowy z partnerem projektu.
04.2021-06.2021
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 1
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 1
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 1
19.09.-09.10.2021 - Staże grupy 1.
Zaplanowaliśmy taki sam program pobytu za granicą dla wszystkich grup.

04.2021-09.2021
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 2. 
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 2
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 2
31.10 - 20.11.2021 - Staże grupy 2


12.2021
Ponowna akcja promocyjna i informacyjna wśród uczniów
Spotkanie informacyjne dla uczniów i ich rodziców
Przeprowadzenie rekrutacji wstępnej uczestników grupy nr 3 i nr 4
01.2021-04.2021
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 3
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 3
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 3
24.04 - 14.05.2022 - Staże grupy 3

04.2022-09.2022
Zajęcia przygotowawcze dla grupy nr 4
Przeprowadzenie ostatecznej rekrutacji uczestników grupy nr 4
Podpisanie umów z uczestnikami grupy nr 4
02.10 - 22.10.2022 - Staże grupy 4

10.2022-11.2022
Działania upowszechniające
Przygotowanie i odbycie konferencji zamykającej projekt
Przygotowanie raportu końcowego
30.11.2022
Zakończenie projektu

Zasady dofinansowania projektu:

Dofinansowanie pokrywa wszystkie koszty realizacji projektu. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pan Mirosław Kozioł

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZAPISÓW