„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

Regulamin udziału w stażu

 

realizowanym w ramach Projektu
Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę

 

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

Priorytet 2: Kadry dla gospodarki.

Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

 

Stosowane w Regulaminie pojęcia:

1.       Biuro Projektu – biuro mieszczące się przy ul. Gizewiusza 3 w Piszu (12-200);

2.       Koordynator Szkolny – pracownicy Zespołu Szkół: p. Dyr. Włodzimierz Miszczak, Pan Mirosław Kozioł, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 87 424-17-18;

3.       Koordynator Projektu – pracownik Lidera Projektu: p. Anna Kaczmarczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 22 416 91 86;

4.       Lider Projektu – Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis;

5.       Pracodawca – firma z siedzibą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
z którą Zespół Szkół zawarł umowę na realizację staży Uczniów;

6.       Program realizacji staży – program według którego realizowany jest staż, zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół, a opracowany we współpracy
z Pracodawcą;

7.       Projekt – Projekt pt.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”, realizowany w partnerstwie Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis
z Powiatem Piskim
;

8.       Regulamin uczestnictwa w Projekcie – podstawowy dokument określający warunki i kryteria udziału Uczniów w Projekcie;

9.       Stażdodatkowa forma nabywania umiejętności praktycznych przez Uczestników poprzez wykonywanie zadań w siedzibie pracodawcy w oparciu o Program realizacji stażu i bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą;

10.   Uczeń – uczeń/uczennica Zespołu Szkół;

11.   Uczestnik – Uczeń, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie,
w tym stażu.

12.   Zespół Szkół – tj. Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, którego organem prowadzącym jest Powiat  Piski.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady udziału Uczniów w stażach, a w szczególności prawa i obowiązki ich Uczestników wynikające z przepisów niniejszego regulaminu
  i Programów realizacji staży, odpowiednich dla danego Pracodawcy.   
 2. W stażach bierze udział 93 Uczniów Zespołu Szkół (61 dziewcząt, 32 chłopców).

 

 

§ 2

Cele realizacji staży

 1. Staże są organizowane dla Uczniów w celu:

1)   zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

2)   lepszego przygotowania do podjęcia  przyszłej pracy zawodowej,

3)   zapewnienia pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy oraz
w efektywnym poszukiwaniu pracy po zakończeniu nauki w szkole.

 1. Cele szczegółowe staży zawarte są w Programach realizacji staży przygotowanych przez Zespół Szkół we współpracy z odpowiednimi pracodawcami.

 

§ 3

Czas i miejsce realizacji staży

1.       Uczestnik zobowiązany jest do odbycia 150 godzin stażu - maksymalnie 8 godzin dziennie przez maksymalnie 20 dni.

2.       Staże odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.       Staże realizowane są w sposób ciągły przez 4 kolejno następujące po sobie tygodnie.

4.       Staże nie odbywają się w porze nocnej, tj. w godz. od 22.00 do 6.00,

5.       Czas trwania staży uwzględnia przerwy wynikające z przepisów prawa pracy
i obowiązujących u danego pracodawcy.

6.       Staże realizowane są w ramach trzech edycji w czasie trwania wakacji letnich, tj. edycja I - w terminie od 01 lipca do 31 sierpnia 2017 r., edycja II - od 01 lipca do 31 sierpnia 2018 r., edycja III - od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. Uczestnik bierze udział w stażu tylko w ramach jednej z ww. edycji.

7.       Staże są realizowane w siedzibie pracodawców na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

§ 4

Obowiązki Zespołu Szkół i Lidera Projektu

Zespół Szkół we współpracy z Liderem Projektu zobowiązują się do zapewnienia Uczestnikowi stażu:

 1. opiekuna ze strony pracodawcy sprawującego nadzór nad Uczestnikiem stażu,
 2. odzieży ochronnej i/lub roboczej, zgodnie z zasadami przydziału środków ochrony indywidualnej i środków ochrony osobistej obowiązującej u danego pracodawcy (jeżeli jest to wymagane na danym stanowisku pracy),
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. materiałów i narzędzi niezbędnych do prawidłowej realizacji stażu,
 5. zaświadczenia o ukończeniu stażu,
 6. zakwaterowania i wyżywienia oraz refundacji kosztów przejazdu (dotyczy staży wyjazdowych – tj. poza miejscem zamieszkania Uczestnika).

 

§ 5

Zasady rekrutacji

1.       W stażach mogą wziąć udział Uczniowie Zespołu Szkół z następujących kierunków zawodowych:

1)       technik hotelarstwa,

2)       technik żywienia i usług gastronomicznych,

3)       technik obsługi turystyki,

4)       technik pojazdów samochodowych,

5)       technik ekonomista.

2.       W stażach biorą udział tylko Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie
w oparciu o kryteria kwalifikacyjne, które zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.

 

§ 6

Zasady odpłatności

 1. Udział w stażach jest bezpłatny.
 2. Nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek opłat od Uczestników przez Pracodawcę.
 3. Zespół Szkół i Lider Projektu mogą dochodzić zwrotu kosztów uczestnictwa Ucznia
  w stażu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz Programu realizacji staży.

 

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestników

 

1.       Uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1.700 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

2.       Wypłata stypendium stażowego przez organ prowadzący Zespół Szkół – tj. Powiat Piski - nastąpi po zrealizowaniu przez Ucznia stażu na podstawie Umowy uczestnictwa w stażu, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.       Każdy Uczestnik w trakcie staży wyjazdowych (tj. poza miejscem zamieszkania) ma zapewnione:

1)            wyżywienie (śniadania + obiadokolacje),

2)            zakwaterowanie.

 1. Uczestnicy zobowiązani są dojechać na miejsce realizacji staży we własnym zakresie.
 2. Uczestnikom biorącym udział w stażach poza miejscem zamieszkania Lider Projektu refunduje koszty czterech przejazdów publicznym/prywatnym środkiem transportu do maks. wysokości 60 zł za przejazd (dojazd i powrót), dotyczy to nast. przejazdów:

1)     jeden na początku trwania stażu (dojazd) i jeden po zakończeniu realizacji stażu

(powrót),

2)     trzy  w trakcie odbywania stażu (trzykrotna wizyta w domu),

 1. Podstawą refundacji kosztów ww. przejazdów są oryginalne bilety uprawniające do przejazdu, które Uczestnik przedkłada Koordynatorowi Projektu po zrealizowaniu stażu.
 2. Uczestnicy staży zobowiązani są do:

1)       podpisania Umowy uczestnictwa w stażu, oraz innych dokumentów związanych
z udziałem w Projekcie, o których mowa w Regulaminie uczestnictwa w stażach,

2)       terminowego i aktywnego uczestniczenia w stażach,

3)       przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy,

4)       bieżącego uzupełniania dzienniczka stażu, który po jego zakończeniu należy niezwłocznie przekazać Pracodawcy,

5)       uczestniczenia w minimum 80% liczbie godzin przeznaczonych na realizację staży,

6)       bieżącego informowania Koordynatora Szkolnego o wszelkich nieprawidłowościach wynikających z udziału w stażu,

7)       godnego reprezentowania Zespołu Szkół w trakcie odbywania staży.

8. Uczestnik może zostać skreślony z listy Uczniów zakwalifikowanych do udziału
w stażu w przypadku:

1)     naruszenia zasad uczestnictwa w stażach określonych w niniejszym regulaminie oraz w Programie realizacji stażu,

2)     naruszenia obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy,

3)     rezygnacji z nauki w szkole i / lub skreślenia z listy Uczniów,

4)     opuszczenia co najmniej 20% liczby godzin realizowanego stażu.

3.       Skreślenia z listy Uczestników dokonuje Koordynator Szkolny, wskazując pierwszą
w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia ww. Uczestnika. W razie nieuzyskania zgody Ucznia z listy rezerwowej na uczestnictwo w stażu (a w sytuacji Ucznia niepełnoletniego dodatkowo zgody jego rodzica/opiekuna prawnego), proponuje się uczestnictwo następnemu w kolejności Uczniowi z listy rezerwowej.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym określone dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

2.       Wszelkie sprawy związane z interpretacją zapisów niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.

3.       Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30.09.2019 r.
Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia ucznia do udziału w stażu
 2. Umowa uczestnictwa w stażu


Załącznik 1 do Regulaminu udziału w stażu

 

Karta zgłoszenia Ucznia do udziału w stażu

 

realizowanym w ramach Projektu
Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

Priorytet 2: Kadry dla gospodarki.

Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego [1]

 

PESEL

 

Miejsce zamieszkania

 

Kod pocztowy

 

Gmina

 

Ulica

 

Nr domu / nr lokalu

 

 

 

Oświadczam, że :

1.    zapoznałem/am się i zobowiązuję się przestrzegać postanowień Regulaminu udziału
w stażu
i Programu realizacji stażu,

2.    zostałem/am poinformowany o źródle dofinansowania Projektu,

3.    wyrażam zgodę na badania ankietowe i ewaluacyjne związane z realizacją stażu,

4.    wyrażam zgodę na dokonanie wpisu na listę rezerwową w przypadku wyczerpania puli miejsc stażowych w pierwszym etapie naboru.  

 

 

……………………………….

data

…………………………………………………

czytelny podpis Ucznia

 

 

…………………………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia w przypadku niepełnoletniego Ucznia

 

 

 

Załącznik 2 do Regulaminu udziału w stażu

 

Umowa uczestnictwa w stażu

 

zawarta w dniu ……………………………w Piszu pomiędzy:

 

Zespołem Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu – Starostwem Powiatowym  
w Piszu,
ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

reprezentowanym przez Dyrektora Włodzimierza Miszczaka

zwanym dalej „Zespołem Szkół

 

a

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego [2]

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Miejsce zamieszkania

 

Kod pocztowy

 

Gmina

 

Ulica

 

Nr domu / nr lokalu

 

 

Zwaną / ym dalej „Uczestnikiem Stażu”.

Stosowane w Umowie pojęcia:

1.       Koordynator Szkolny – pracownicy Zespołu Szkół: p. Dyr. Włodzimierz Miszczak, Pan Mirosław Kozioł, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 87 424-17-18;

2.       Koordynator Projektu – pracownik Lidera Projektu: p. Anna Kaczmarczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 22 416 91 86;

3.       Lider Projektu – Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis;

4.       Pracodawca – firma z siedzibą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
z którą Zespół Szkół zawarł umowę na realizację staży Uczniów;

5.       Program realizacji staży – program według którego realizowany jest staż, zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół, a opracowany we współpracy
z Pracodawcą;

6.       Stażdodatkowa forma nabywania umiejętności praktycznych przez Uczestników poprzez wykonywanie zadań w siedzibie pracodawcy w oparciu o Program realizacji stażu i bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

 

 

§ 1

1.         Przedmiotem umowy jest udział w stażu realizowanym w ramach Projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” (zwanym dalej „Projektem”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego, Priorytet 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia
i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2.         Zasady uczestnictwa w stażu określa Regulamin udziału w stażu. Staż prowadzony jest
w oparciu o Program realizacji stażu.

3.         Staż realizowany jest w okresie od ………… do ……….. 201…… r. w wymiarze 150 godzin u:

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(nazwa i adres Pracodawcy przyjmującego Uczestnika Stażu)

 

§ 2

Uczestnik Stażu oświadcza, że:

1.    zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu udziału
w stażu
oraz Programu realizacji stażu,

2.    wszystkie dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne,
a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Koordynatora Szkolnego,

3.    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół, Pracodawcę oraz Lidera Projektu.

§ 3

Uczestnik Stażu zobowiązuje się do:

1.       rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w niniejszej umowie,

2.       wypełnienia ankiet ewaluacyjnych po zakończeniu stażu,

3.       realizacji programu stażu oraz jego dokumentowania w dzienniczku stażu,

4.       sumiennego i starannego wykonywania zadań oraz stosowania się do poleceń opiekuna Uczestnika Stażu u Pracodawcy,

5.       wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z dbałością o interes Pracodawcy, jego dobre imię, a także z poszanowaniem mienia stanowiącego własność Pracodawcy,

6.       przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu,
w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

7.       niestawiania się na stanowisko pracy pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających,

8.       przestrzegania ustalonego z Pracodawcą rozkładu czasu odbywania stażu,

9.       pisemnego niezwłocznego poinformowania Koordynatora Szkolnego o przerwaniu stażu, poprzez dostarczenie rezygnacji lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego
o niezdolności do dalszej realizacji stażu,

10.   niezwłocznego powiadomienia Koordynatora Szkolnego o wszelkich istotnych dla realizacji stażu zmianach i/lub nieprawidłowościach, w szczególności w zakresie danych osobowych, sytuacji prawnej itp.

 

§ 4

Zespół Szkół, obok kwestii wskazanych w par. 4 Regulaminu udziału w stażu, zobowiązuje się ponadto do zapewnienia Uczestnikowi Stażu:

1.       stypendium stażowego, zgodnie z § 5,

2.       szkolenia BHP wraz z instruktarzem stanowiskowym w pierwszym dniu odbywania stażu.

§ 5

1.       Zespół Szkół wypłaci Uczestnikowi Stażu stypendium stażowe w wysokości 1.700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).

2.        Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.       Stypendium stażowe, o którym mowa w ust. 1, może zostać pomniejszone o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i/lub zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.

4.       Warunkiem otrzymania stypendium stażowego jest zrealizowanie przez Uczestnika Stażu minimum 80% liczby godzin stażowych (tj. minimum 120 godzin stażu), oraz przedłożenie Zespołowi Szkół (Koordynatorowi Szkolnemu) uzupełnionego dzienniczka stażu, zweryfikowanego i podpisanego przez opiekuna Uczestnika Stażu u Pracodawcy. 

5.       W przypadku nieobecności Uczestnika Stażu:

1)       w wymiarze odpowiadającym maksymalnie 20% liczbie godzin stażowych (tj. do 30 godzin) – wartość stypendium stażowego wymienioną w ust. 1 pomniejsza się proporcjonalnie i wylicza w odniesieniu do faktycznie zrealizowanych godzin stażu,

2)       w wymierzę przekraczającym 20% liczby godzin stażowych (tj. ponad 30 godzin) – Uczestnikowi Stażu nie przysługuje stypendium stażowe, a staż uważa się za niezrealizowany. 

6.       Wypłata stypendium stażowego dokonana będzie na rachunek bankowy
nr ……………………………………………………………………………………………………

którego właścicielem jest ………………….…….........................................................

prowadzony przez Bank ………………………….……………………………………….

7.       Wypłata stypendium nastąpi nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Stażu zakończył staż.

 

 

§ 6

 1. Zespół Szkół może rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji, gdy Uczestnik Stażu:

1)     został skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół,

2)     został skreślony z listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażu,

3)     opuści ponad 20% zaplanowanych godzin stażowych (tj. ponad 30 godzin),

4)     nie może uczestniczyć w stażu z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba),

5)     złożył rezygnację,

6)     naruszył zasady określone w Regulaminie udziału w stażu oraz Programie realizacji stażu.

 

 1. Udział w stażu jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających
  z niniejszej umowy.
 2. Zespół Szkół może dochodzić od Uczestnika Stażu kosztów jego uczestnictwa
  w stażu w sytuacji naruszenia postanowień niniejszej umowy.

 

§ 7

1.       Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.       Ewentualne spory wynikające z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie.

4.       W braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Zespół Szkół.

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………………….

podpis Zespołu Szkół

…………………………………………………

podpis Uczestnika Stażu

 

 

 

 

…………………………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia w przypadku niepełnoletniego
Uczestnika Stażu

 

 

 [1] w przypadku niepełnoletniego ucznia

[2] w przypadku niepełnoletniego ucznia