„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Priorytet 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia
  i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.
 2. Projekt realizowany jest od 01.03.2017 r. do 30.09.2019 r. w partnerstwie pomiędzy Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” ul. Madalińskiego 23A/57, 02-513 Warszawa (zwaną dalej: „Liderem Projektu”) a Starostwem Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, (zwanym dalej: „Partnerem Projektu”).
 3. Działania realizowane są na terenie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul Gizewiusza 3, 12-200 Pisz z wyłączeniem wyjazdów edukacyjnych oraz staży zawodowych.

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Projekt – Projekt pt.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”, realizowany w partnerstwie Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis
  z Powiatem Piskim - Zespołem Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.
 2. Koordynator Szkolny – pracownicy Zespołu Szkół: p. Dyr. Włodzimierz Miszczak, Pan Mirosław Kozioł, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 87 424-17-18.
 3. Koordynator Projektu – pracownik Lidera Projektu: p. Anna Kaczmarczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 22 416 91 86.

4.       Lider Projektu – Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis.

5.       Szkoła – Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu.

 1. Uczeń – uczeń/uczennica Zespołu Szkół.
 2. Uczestnik – Uczeń, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie, w tym stażu,
 3. EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
 4. RPO WiM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 5. Biuro Projektu – biuro mieszczące się przy ul. Gizewiusza 3 w Piszu (12-200).

 

 

 

§ 3

Założenia Projektu

 1. Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły, służące podniesieniu zdolności 93 Uczniów  do przyszłego zatrudnienia.
 2. Działania w Projekcie wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb Uczniów i obejmują następujące obszary:

1)   modernizację bazy dydaktycznej Szkoły,

2)   rozwój kompetencji zawodowych 93 Uczniów poprzez organizację staży dodatkowych,

3)   podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie przez 93 Uczniów kursów specjalistycznych,

4)   zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki poprzez odbycie wizyty w szkole wyższej.

 1. Projekt obejmuje wsparcie w następujących typach zajęć:

1)   Warsztaty z kompetencji miękkich - prowadzone przez wysokiej klasy specjalistę. Warsztaty odbędą się w Szkole w IV-VI 201, XII 2017, I-VI 2018, I-VI 2019.

2)    Wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe, realizowane w okresie od IV-VI 2017, XI-XII 2017, I-V 2018, XI-XII 2018, I-V 2019. Uczestnikom zapewniona będzie opieka, dojazd oraz wyżywienie.

3)   Kursy specjalistyczne (Kurs Baristy, Barmana, Carvingu, Spawacza 111, Spawacza 135MAG, Diagnostyki i obsługi klimatyzacji, Obsługi kasy fiskalnej, Kadry i płace, Kasjer walutowy, Pilot wycieczek) - prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów. Kursy prowadzone będą na terenie Szkoły w dwóch edycjach: IV-VI 201 oraz  XII 2017, I-VI 2018. Uczestnikom zapewnione będzie wyżywienie.

 1. Organizacja staży dodatkowych dla Uczniów zostanie uregulowana odrębnym Regulaminem.

 

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie na terenie Szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator Szkolny oraz Koordynator Projektu.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie pośród Uczniów Szkoły.
 3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

1)  Wypełnienie i złożenie przez kandydata Formularza Zgłoszeniowego wraz
z wymaganymi dokumentami (kserokopia dowodu osobistego, Deklaracja Uczestnictwa, Oświadczenie Uczestnika Projektu w zakresie danych osobowych),

2)        Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu Ucznia do Projektu,

3)        Ustne poinformowanie Ucznia o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie.

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie Ucznia na listę Uczestników
  Projektu.
 2. Zakwalifikowani Uczniowie podpiszą Umowy uczestnictwa w stażu.
 3. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału
  w Projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej.
 4. W ramach Projektu powstanie pięć list rezerwowych (po jednej dla każdego kierunku kształcenia): technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystyki.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, osoby wymienione w ust. 6 otrzymają propozycję przystąpienia do Projektu.
 6. Rekrutacja przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 7. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch Etapach:

1)     Etap I zostanie przeprowadzony w okresie III-IV 2017 roku,

2)     Etap II zostanie przeprowadzony w okresie X-XI 2017 roku.

 1. W Projekcie przewidziano udział 93 Uczniów z następujących kierunków kształcenia:

1)     technik pojazdów samochodowych – 20 osób,

2)     technik ekonomista – 20 osób,

3)     technik hotelarstwa – 17 osób,

4)     technik żywienia i usług gastronomicznych – 15 osób,

5)     technik obsługi turystyki – 21 osób.

 1. W Projekcie weźmie udział minimum 70% Uczniów, którzy w dniu przystąpienia do Projektu mają ukończone 18 lat.

 

§ 5

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. W Projekcie mogą uczestniczyć Uczniowie Szkoły, którzy spełniają następujące wymogi:

1)       spełniają warunki określone w § 4.

2)       złożą poprawnie wypełnione dokumenty określone w § 4 ust. 3 punkt 1.

3)       przejdą diagnozę przeprowadzoną przez Koordynatora Szkolnego,

4)       uzyskają najlepsze oceny z przedmiotów uzupełniających (średnia z ostatniego roku szkolnego).

 1. Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają:

1)       Uczniowie klas III i IV,

2)       Uczniowie, którzy nigdy nie odbywały stażu,

3)       Uczniowie, którzy nie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę.

 1. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż jest to przewidziane w Projekcie, o przyjęciu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń  - po uwzględnieniu warunków opisanych ust. 1 i 2.
 2. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa przeprowadzone zostaną dodatkowe rozmowy motywujące z uczniami i ich rodzicami.

 

§ 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:

1)       udziału w zajęciach,

2)       zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

3)       otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć.

2.       Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

1)       Złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,

2)       Podpisania oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

3)       Aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych,

4)       Przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach,

5)       Wypełnienia ankiety oceniającej oraz innych dokumentów służących  bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,

6)       Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie,

 1. Każdy uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
 2. Szkoła zapewnia uczestnikom Projektu bezpłatny transport i wyżywienie
  w ramach organizowanych w Projekcie wyjść i wyjazdów edukacyjnych.

 

§ 7

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

1.       W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą
i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu siedmiu dni od momentu wskazanych przyczyn – przez rodzica lub opiekuna prawnego ( w przypadku uczniów niepełnoletnich).

2.       W przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na zrealizowanych zajęciach, Lider Projektu ma prawo usunąć Uczestnika z grupy.

3.       W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Lider Projektu przewiduje utworzenie listy rezerwowej uczestników.

4.       W przypadku rezygnacji Uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

5.       Lider Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Ucznia z listy Uczestników  Projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

6.       W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z udziału w Projekcie, Lider Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów.

 

§ 8

Zasady monitoringu i kontroli

7.       Uczestnik podlegają  procesowi monitoringu i ewaluacji.

8.       Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.       Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.       Lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Lidera Projektu oraz Szkoły.

3.       Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Szkoły.

4.       Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego podpisania przez osobę upoważnioną po stronie Lidera Projektu.