Zespół Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu


 • Adres:

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

tel. (87) 424-17-18

 

 • email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz

 • Podręczniki

pobierz

„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 1. Osiągnięcie maksymalnych efektów nauczania dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów.
 2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez promocję-upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.
 3. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 4. Rozwój szkoły w zakresie organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.
 5. Eliminowanie przejawów wykluczenia i demoralizacji uczniów poprzez zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne.
 6. Uzyskiwanie wysokich standardów kształcenia i wychowania, wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, doskonalenie pracy zespołowej.
 7. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole poprzez szereg zaplanowanych działań: profilaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych.
 8. Rozwijanie procesów demokratycznych, włączanie rodziców i uczniów do procesów decyzyjnych w szkole.

Obszar I

I. Zarządzanie i kierowanie szkołą.

 • · Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.
 • · Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom.
 • · Organizacja pracy w szkole odpowiada zasadzie „każdy wie, co ma robić”.
 • · Kadra pedagogiczna pracuje zespołowo, doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje.
 • · Szkoła współpracuje z organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi oświatę i wychowanie.
 • · Szkoła realizuje projekty edukacyjne ze środków zewnętrznych.
 • · Szkoła jest miejscem integracji nauczycieli, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej.
 • · Rodzice są równorzędnymi partnerami szkoły, angażujemy ich do współpracy przy realizacji przedsięwzięć służących podniesieniu jakości kształcenia u wychowania.
 • · W szkole podejmowane są działania poprawiające warunki lokalowe i wyposażenie klas, pracowni oraz warsztatów do realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć ( remont łazienek i sal lekcyjnych, wymiana sprzętu,
 • doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne itp.).

· W szkole podejmowane są działania promocji i upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach poprzez:

 • wizyty prezentacyjne w gimnazjach
 • organizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery,
 • publikacje informacyjne ( foldery, biuletyn dla rodziców, stronę internetową, tablice informacyjne)
 • dni otwarte w szkole - spotkania z gimnazjalistami, prezentacje działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach.

Obszar II

Działalność dydaktyczna szkoły

 • w szkole systematycznie doskonalimy proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie innowacji (liceum profilowane, technikum pojazdów samochodowych, technikumekonomiczne).
 • Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, zapewnia rozwój każdego ucznia, jego zainteresowania i szczególnych uzdolnień. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany ze szczególnym  uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia, potrzebom i możliwościom uczniów. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.·
 • w szkole analizujemy i wykorzystujemy wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia poziomu kształcenia i podniesienia wyników nauczania.·Oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowana jest z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.
 • w szkole realizuje się wszelkie inicjatywy i projekty uczniów, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.·Szkoła współpracuje z PUP, ZPKU, organizuje potkania z przedstawicielami lokalnych pracodawców, współpracuje z wyższymi uczelniami.
 • w szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery będący jednocześnie ośrodkiem doradztwa zawodowego.

Obszar III

Wychowanie i opieka

 • W szkole planuje się i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje działania promujące zdrowie.
 • Szkoła organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach. Umożliwiona jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów·
 • W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania aby wyeliminować zagrożenia. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w miarę potrzeb. W szkole przestrzegane są postanowienia statutu w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar.·
 • W szkole podejmowane są działania służące integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji poprzez: wspólną organizację imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, akademie.
 • W szkole działają stowarzyszenia: Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, Rozrusznik. szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze.

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 1. Osiągnięcie maksymalnych efektów nauczania dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów.
 2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez promocję-upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.
 3. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 4. Rozwój szkoły w zakresie organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.
 5. Eliminowanie przejawów wykluczenia i demoralizacji uczniów poprzez zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne.
 6. Uzyskiwanie wysokich standardów kształcenia i wychowania, wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, doskonalenie pracy zespołowej.
 7. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole poprzez szereg zaplanowanych działań: profilaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych.
 8. Rozwijanie procesów demokratycznych, włączanie rodziców i uczniów do procesów decyzyjnych w szkole.

Obszar I

I. Zarządzanie i kierowanie szkołą.

 • · Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.
 • · Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom.
 • · Organizacja pracy w szkole odpowiada zasadzie „każdy wie, co ma robić”.
 • · Kadra pedagogiczna pracuje zespołowo, doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje.
 • · Szkoła współpracuje z organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi oświatę i wychowanie.
 • · Szkoła realizuje projekty edukacyjne ze środków zewnętrznych.
 • · Szkoła jest miejscem integracji nauczycieli, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej.
 • · Rodzice są równorzędnymi partnerami szkoły, angażujemy ich do współpracy przy realizacji przedsięwzięć służących podniesieniu jakości kształcenia u wychowania.
 • · W szkole podejmowane są działania poprawiające warunki lokalowe i wyposażenie klas, pracowni oraz warsztatów do realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć ( remont łazienek i sal lekcyjnych, wymiana sprzętu,
 • doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne itp.).

· W szkole podejmowane są działania promocji i upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach poprzez:

 • wizyty prezentacyjne w gimnazjach
 • organizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery,
 • publikacje informacyjne ( foldery, biuletyn dla rodziców, stronę internetową, tablice informacyjne)
 • dni otwarte w szkole - spotkania z gimnazjalistami, prezentacje działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach.

Obszar II

Działalność dydaktyczna szkoły

 • w szkole systematycznie doskonalimy proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie innowacji (liceum profilowane, technikum pojazdów samochodowych, technikumekonomiczne).
 • Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, zapewnia rozwój każdego ucznia, jego zainteresowania i szczególnych uzdolnień. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany ze szczególnym  uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia, potrzebom i możliwościom uczniów. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.·
 • w szkole analizujemy i wykorzystujemy wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia poziomu kształcenia i podniesienia wyników nauczania.·Oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowana jest z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.
 • w szkole realizuje się wszelkie inicjatywy i projekty uczniów, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.·Szkoła współpracuje z PUP, ZPKU, organizuje potkania z przedstawicielami lokalnych pracodawców, współpracuje z wyższymi uczelniami.
 • w szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery będący jednocześnie ośrodkiem doradztwa zawodowego.

Obszar III

Wychowanie i opieka

 • W szkole planuje się i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje działania promujące zdrowie.
 • Szkoła organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach. Umożliwiona jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów·
 • W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania aby wyeliminować zagrożenia. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w miarę potrzeb. W szkole przestrzegane są postanowienia statutu w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar.·
 • W szkole podejmowane są działania służące integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji poprzez: wspólną organizację imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, akademie.
 • W szkole działają stowarzyszenia: Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, Rozrusznik. szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Nasz absolwent to człowiek, który:
 • potrafi znaleźć dla siebie korzystne miejsce na rynku pracy;
 • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższych uczelniach;
 • wie, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz umiejętności;
 • umie eksponować swoje mocne strony,
 • wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji,
 • jest asertywny;
 • jest kreatywny, tolerancyjny i życzliwy względem innych;
 •  zachowuje się w sposób akceptowany społecznie;
 • rozwija swoje pasje i uzdolnienia.

Absolwent ZSZ w Piszu to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów jest świadomy użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. Ma świadomość konieczności współpracy i integrowania się z innymi w zjednoczonej Europie przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej.