Zespół Szkół Zawodowych

z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu


 • Adres:

Ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz

tel. (87) 424-17-18

 

 • email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobierz

 • Podręczniki

szkoła branżowa

technikum

„Nowy kierunek rozwoju”

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę”

Projekt Zielone Garnizony

Program Erasmus

Anonimowa skrzynka na sygnały w szkole

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 1. Osiągnięcie maksymalnych efektów nauczania dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów.
 2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez promocję-upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.
 3. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 4. Rozwój szkoły w zakresie organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.
 5. Eliminowanie przejawów wykluczenia i demoralizacji uczniów poprzez zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne.
 6. Uzyskiwanie wysokich standardów kształcenia i wychowania, wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, doskonalenie pracy zespołowej.
 7. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole poprzez szereg zaplanowanych działań: profilaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych.
 8. Rozwijanie procesów demokratycznych, włączanie rodziców i uczniów do procesów decyzyjnych w szkole.

Obszar I

I. Zarządzanie i kierowanie szkołą.

 • · Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.
 • · Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom.
 • · Organizacja pracy w szkole odpowiada zasadzie „każdy wie, co ma robić”.
 • · Kadra pedagogiczna pracuje zespołowo, doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje.
 • · Szkoła współpracuje z organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi oświatę i wychowanie.
 • · Szkoła realizuje projekty edukacyjne ze środków zewnętrznych.
 • · Szkoła jest miejscem integracji nauczycieli, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej.
 • · Rodzice są równorzędnymi partnerami szkoły, angażujemy ich do współpracy przy realizacji przedsięwzięć służących podniesieniu jakości kształcenia u wychowania.
 • · W szkole podejmowane są działania poprawiające warunki lokalowe i wyposażenie klas, pracowni oraz warsztatów do realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć ( remont łazienek i sal lekcyjnych, wymiana sprzętu,
 • doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne itp.).

· W szkole podejmowane są działania promocji i upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach poprzez:

 • wizyty prezentacyjne w gimnazjach
 • organizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery,
 • publikacje informacyjne ( foldery, biuletyn dla rodziców, stronę internetową, tablice informacyjne)
 • dni otwarte w szkole - spotkania z gimnazjalistami, prezentacje działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach.

Obszar II

Działalność dydaktyczna szkoły

 • w szkole systematycznie doskonalimy proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie innowacji (liceum profilowane, technikum pojazdów samochodowych, technikumekonomiczne).
 • Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, zapewnia rozwój każdego ucznia, jego zainteresowania i szczególnych uzdolnień. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany ze szczególnym  uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia, potrzebom i możliwościom uczniów. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.·
 • w szkole analizujemy i wykorzystujemy wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia poziomu kształcenia i podniesienia wyników nauczania.·Oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowana jest z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.
 • w szkole realizuje się wszelkie inicjatywy i projekty uczniów, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.·Szkoła współpracuje z PUP, ZPKU, organizuje potkania z przedstawicielami lokalnych pracodawców, współpracuje z wyższymi uczelniami.
 • w szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery będący jednocześnie ośrodkiem doradztwa zawodowego.

Obszar III

Wychowanie i opieka

 • W szkole planuje się i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje działania promujące zdrowie.
 • Szkoła organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach. Umożliwiona jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów·
 • W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania aby wyeliminować zagrożenia. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w miarę potrzeb. W szkole przestrzegane są postanowienia statutu w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar.·
 • W szkole podejmowane są działania służące integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji poprzez: wspólną organizację imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, akademie.
 • W szkole działają stowarzyszenia: Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, Rozrusznik. szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze.

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 1. Osiągnięcie maksymalnych efektów nauczania dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów.
 2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez promocję-upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.
 3. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 4. Rozwój szkoły w zakresie organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.
 5. Eliminowanie przejawów wykluczenia i demoralizacji uczniów poprzez zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne.
 6. Uzyskiwanie wysokich standardów kształcenia i wychowania, wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, doskonalenie pracy zespołowej.
 7. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole poprzez szereg zaplanowanych działań: profilaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych.
 8. Rozwijanie procesów demokratycznych, włączanie rodziców i uczniów do procesów decyzyjnych w szkole.

Obszar I

I. Zarządzanie i kierowanie szkołą.

 • · Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.
 • · Szkoła zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom.
 • · Organizacja pracy w szkole odpowiada zasadzie „każdy wie, co ma robić”.
 • · Kadra pedagogiczna pracuje zespołowo, doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje.
 • · Szkoła współpracuje z organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi oświatę i wychowanie.
 • · Szkoła realizuje projekty edukacyjne ze środków zewnętrznych.
 • · Szkoła jest miejscem integracji nauczycieli, uczniów, rodziców, społeczności lokalnej.
 • · Rodzice są równorzędnymi partnerami szkoły, angażujemy ich do współpracy przy realizacji przedsięwzięć służących podniesieniu jakości kształcenia u wychowania.
 • · W szkole podejmowane są działania poprawiające warunki lokalowe i wyposażenie klas, pracowni oraz warsztatów do realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć ( remont łazienek i sal lekcyjnych, wymiana sprzętu,
 • doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne itp.).

· W szkole podejmowane są działania promocji i upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach poprzez:

 • wizyty prezentacyjne w gimnazjach
 • organizowane przez Szkolny Ośrodek Kariery,
 • publikacje informacyjne ( foldery, biuletyn dla rodziców, stronę internetową, tablice informacyjne)
 • dni otwarte w szkole - spotkania z gimnazjalistami, prezentacje działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach.

Obszar II

Działalność dydaktyczna szkoły

 • w szkole systematycznie doskonalimy proces nauczania – uczenia się poprzez wprowadzenie innowacji (liceum profilowane, technikum pojazdów samochodowych, technikumekonomiczne).
 • Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, zapewnia rozwój każdego ucznia, jego zainteresowania i szczególnych uzdolnień. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany ze szczególnym  uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia, potrzebom i możliwościom uczniów. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.·
 • w szkole analizujemy i wykorzystujemy wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia poziomu kształcenia i podniesienia wyników nauczania.·Oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowana jest z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.
 • w szkole realizuje się wszelkie inicjatywy i projekty uczniów, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.·Szkoła współpracuje z PUP, ZPKU, organizuje potkania z przedstawicielami lokalnych pracodawców, współpracuje z wyższymi uczelniami.
 • w szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery będący jednocześnie ośrodkiem doradztwa zawodowego.

Obszar III

Wychowanie i opieka

 • W szkole planuje się i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje działania promujące zdrowie.
 • Szkoła organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach. Umożliwiona jest pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów·
 • W szkole diagnozuje się zachowania uczniów i podejmuje działania aby wyeliminować zagrożenia. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w miarę potrzeb. W szkole przestrzegane są postanowienia statutu w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar.·
 • W szkole podejmowane są działania służące integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji poprzez: wspólną organizację imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, akademie.
 • W szkole działają stowarzyszenia: Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, Rozrusznik. szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Nasz absolwent to człowiek, który:
 • potrafi znaleźć dla siebie korzystne miejsce na rynku pracy;
 • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższych uczelniach;
 • wie, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz umiejętności;
 • umie eksponować swoje mocne strony,
 • wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji,
 • jest asertywny;
 • jest kreatywny, tolerancyjny i życzliwy względem innych;
 •  zachowuje się w sposób akceptowany społecznie;
 • rozwija swoje pasje i uzdolnienia.

Absolwent ZSZ w Piszu to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów jest świadomy użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. Ma świadomość konieczności współpracy i integrowania się z innymi w zjednoczonej Europie przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej.